ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้บริหารขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฎิบัติตามกลยุทธ์จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารในระดับองค์การต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีรูปแบบ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญตามหน้าที่ ก็จะต้องเข้าใจแนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์พื้นฐานด้วยเช่นกัน

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการเจริญเติบโต (Growth)

แนวทางปฏิบัติของการบริหารกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ขั้นเจริญเติมโต Growth ของวงจรขีวิตของตลาดมีความสัมพันธ์กับความน่าตื่นเต้นและความสำเร็จ ในขั้นนี้มักมีความต้องการสินค้าหรือการบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าความสามารถในการตอบสนอง มีแรงกดดันด้านราคาน้อย มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่และยอดขายเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งข้อสมมุติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของขั้นเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงก็ได้ ซึ่งข้อสมมุติฐานดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประการดังนี้

1.บางคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดในช่วงที่ตลาดกำลังเจริญเติบโต ในขั้นเจริญเติบโตลูกค้ามักมีจำนวนน้อยที่จะซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้ออย่างเหนียวแน่น จึงเป็นการง่ายที่ลูกค้าจะถูกแย่งชิงไปโดยคู่แข่งขันรายอื่น เพราะว่าตลาดในภาพรวมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่แข่งขันทั้งหลายเป็นไปได้น้อยที่จะตอบโต้เมื่อลูกค้าถูกขโมยไป เหตุผลที่น่าเชื่อถือคือ ถ้าตลาดได้พิจารณาว่าสินค้าหรือการบริการเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ ๆ แต่ต้องเผชิญกับการไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้จากอุตสาหกรรมจำนวนมาก นั่นหมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไม่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่น ในด้านการใช้ประโยชน์ (จากผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันแต่ใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อันเดียวกัน) ตัวอย่าง ผู้ผลิตนาฬิกาแบบ Digital สามารถแข่งขันกับผู้ปลิตนาฬิกาแบบ Mechanical ซึ่งสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและราคาแพง ดังนั้นลักษณะด้อยกว่าที่เสนอให้นี้จะได้รับผลในส่วนแบ่งตลาด ไม่เท่ากับความน่าเชื่อมั่นที่ผู้ซื้อมีต่อรูปแบบของนาฬิกาแบบตัวเลข เนื่องจากมีการเลือกนาฬิกาแบบ Digital ทดแทนแบบ Mechanical ได้ดีกว่า

2.เชื่่อว่ามีแรงกดดันต่ำด้านราคาในตลาดที่เจริญเติบโต เพราะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายในขั้นนี้ ปกติจะมีความต้องการซื้อมากกว่าเสนอขายตลาดทั้งหลายที่เจริญเติบโต จึงสามารถตั้งราคาได้ค่อนข้างสูงกว่า ในระหว่างขั้นเจริญเติบโต บริษัทที่เพิ่มเริ่มดำเนินกิจการมาไม่นาน มักล่อใจด้วยราคาที่สูง เพื่อชดเชยการลงทุนทีสูงมากในระยะเริ่มต้นทำกิจการ อย่างไรก็ตามโอการในการตั้งราคาสูงของขั้นนี้มีเสน่ห์ดึงดูดแข่งจำนวนมาก แต่สิ่งดึงดูดในในระยะยาวกลับทำให้คู่แข่งที่พิถีพิถันมีปริมาณขายลดลง การมีคู่แข่งขันมากขึ้นอาจทำให้กำไรโดยเฉลี่ยของคู่แข่งขันทั้งหมดในอุตสาหกรรมลดลง สร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้บังเกิดขึ้น จนกิจการต้องเลิกไปและทำให้ตลาดต้องมีการชิงดีชิงเด่นกันมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารทั้งหลายที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องปรับความต้องการด้านปลตอบแทนระยะสั้นกับความต้องการเพื่อการดำรงอยู่ในระยะยาวให้ไปด้วยกัน

3.การคาดหวัง การพัฒนาด้านความชำนาญทางเคนิคที่สำคัญเกิดขั้นได้อย่างง่ายดายในระยะเจริญเติบโต ในระหว่างขั้นตอนเริ่มแรกของการพัฒนาตลาด เทคโนโลยีโดยทั่วไปช่วยให้ก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์ต่อการออกแบบที่โดดเด่น (Dominant design) ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ตัวอย่าง การพัฒนาการผลิตรพยนต์ด้วยการผลิตปริมาณมาก (Mass Production) ในปัจจุบันจะออกแบบเครื่องยนต์ที่เผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะมีการออกแบบที่โดดเด่นยังไม่มีตัวตนถูกนำเข้าไปในแผนของเครื่องจักรกล สถานบริการและอื่น ๆ โดยในช่วงเริ่มแรกอขงอุตสาหกรรมรถยนต์ การออกแบบหลายอย่างจำเป็นต้องใช้แรงผลักดันจากไอน้ำ เพื่อขับเคลื่อล้อรพยนต์ที่ใช้ไม้หรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิวัฒนาการเพื่อกำหนดการออกแบบโดดเด่นเป็นวิธีการพิจารณาสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จ และช่วยรักษาไว้ซึ่งตำแหน่งของการแข่งขันด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แต่มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามมาเป้ฯจำนวนมากที่ใช้การดำเนินการที่เหนื่อกว่า คือ การลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของบริษัทที่ดีเต่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของงานวิจัย และพัฒนาที่ใช้ในการบุกเบิก อย่างไรก็ตาม บริษัทจำนวนมากสามารถลงทุนในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีโปรแกรมทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ตัวอย่าง การเข้ามาในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัท IBM ไม่ใช่รายแรกหรือมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ในข้อเท็จจริงจั้น การผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทต้องขึ้นอยู่กับส่วนประกอบส่วนใหญ่ ที่ช่วยนำทางและการผลิตจากผุ้อื่น แต่การลงทุนด้านการตลาดของ IBM เหนื่อกว่าคู่แข่งขันและสามารถสร้างซอฟท์แวร์ในการปฎิบัติการซึ่งเป็นการออกแบบที่โดดเด่น

ข้อมูลจาก

การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา
ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ