ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้บริหารขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฎิบัติตามกลยุทธ์จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารในระดับองค์การต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีรูปแบบ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญตามหน้าที่ ก็จะต้องเข้าใจแนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์พื้นฐานด้วยเช่นกัน

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กรณีศึกษา:การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บ.ubc ตอนที่8

7. การวิเคราะห์ SWOT Analysis

ในส่วนของการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ว่าปัจจัยใดมีน้ำหนักมากน้อยกว่ากัน แล้วนำผลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อีกขั้นหนึ่ง

7.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง

1.มีเทคโนโลยีทันสมัยโดยเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและเคเบิ้ลcoaxial จึงสามารถเพิ่งช่องให้แก่สมาชิกได้ตามความต้องการ ด้วยคุณภาพของภาพและเสียงที่ได้มาตรฐาน

2.สามารถถ่ายทอดรายการตามสั่ง (pay per view) เป็นบริการเสริม สามารถตองสนองความต้องการของสมาชิกได้มากขึ้น

3.เป็นธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศเพียงรายเดียว

4.มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขวาง

5.มีพันธมิตรที่เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าคู่แข่ง(TH,MIH)

6.ได้รับลิขสิทธ์รายการชั้นนำจากต่างประเทศ

7.มีรายการที่มีคุณภาพ

8.มีภาพพจน์ที่ดีบ่งบอกถึงความทันสมัย

9.บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

10.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

11.มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน

1.ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

2.ค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

3.ปัญหาด้านการจัดสรรบุคลากร

4.ยังต้องซื้อรายการเป็นจำนวนมาก เพื่อแพร่ภาพออกอากาศ

7.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส

1.มีอุปสรรค์ในการเข้ามาทำธุรกิจของคู่แข่งขันรายใหม่ ทั้งด้านเงินลงทุน ระบบพื้นฐาน และการตลาด

2.สามารถต่อรองเรื่องลิขสิทธ์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศ

3.ผู้ปกครองเริ่มเห็นและเริ่มให้ความสำคัญของการให้การศึกษาเสริมนอกเหนือจากระบบโรงเรียน

4.แรงจูงใจในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่มีน้อยเนื่องจากขนาดของตลาดค่อนข้างเล็ก ไม่สามารถสร้างกำไรในระยะเวลาอันสั้นได้

5.สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น

6.รัฐส่งเสริมการให้การศึกษาแก่เยาวชนมากขึ้น

อุปสรรค์

1.มีอุปสรรค์ในการระดมทุนเนื่องจากยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในหุ้นได้เพราะยังมีการขาดทุนสะสมอยู่ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการเข้าซื้อหุ้นของนักลงทุน

2.กฎหมายการเปิดเสรีโทรคมนาคม ทำให้ลดความยุ่งยากในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่

3.ฟรีทีวี มีการตื่นตัวและพัฒนาอย่างมากทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้สึกเพียงพอในการชมฟรีทีวี ไม่จำเป็นต้องติดตั้งยูบีซี

4.โรงภาพยนตร์มีการพัฒนาอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคนิยมชมภาพยนตร์ที่โรงฉายมากขึ้น

5.ภาพยนตร์เมื่อออกจากโรงแล้วจะลงแผ่นVCDก่อนแล้วจึงมาถึงUBC

6.มีคู่แข่งขันเป็นเคเบิ้ลท้องถิ่นซึ่งมีราคาถูกกว่า

7.เครื่องเล่นVCDและDVDมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จนทำให้เกือบทุกครัวเรือนสามารถตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย

8.ผู้บริโภคนิยมใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น

ข้อมูลจาก

การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา
ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ