ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้บริหารขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฎิบัติตามกลยุทธ์จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารในระดับองค์การต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีรูปแบบ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญตามหน้าที่ ก็จะต้องเข้าใจแนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์พื้นฐานด้วยเช่นกัน

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างกลยทธ์ระดับธุรกิจของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

กลยุทธ์ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น seven eleven
1.การสร้างความแตกต่าง Diferentiation ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
-ลักษณะของผลิตภัณฑ์ Product features
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะคิดหาสินค้าที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ร้านอื่นไม่มี มาให้ลูกค้าแลกซื้อหรือจำหน่ายเป็นประจำ เช่น ซาลาเปารูปกระต่าย ซาลาเปาเศรษฐี หมูห่อสาหร่ายที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า และเป็นสิ่งที่ร้านสะดวกซื้ออื่นไม่ม่ ทำให้ลูกค้าที่อย่ากรับประทานต้องมาซื้อที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

-นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี Technology innovation
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ในการดำเนินกิจการ เช่น การคุมยอดสินค้า การบันทึกรายการซื้อขาย การทำบัญชี การลงเวลาทำงานของพนักงานภายในร้านตลอดจนการเก็บเงินลูกค้า ซึ่งให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า จอกจากนี้ยังทำให้การดำเนินงานมีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ

-ชื่อเสียงของกิจการ Reputation of the firm
เนื่องจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นผู้บุกเบิกร้านค้าประเภทสะดวกซื้อเป็นรายแรก และยังมีสาขาตั้งอยุ่ในเขตชุมชนมากมายจึงทำร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี

-การให้บริการ Service ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะเน้นการให้บริการที่แตกต่างจากร้านสะดวกซื้อร้านอื่น ๆ คือ จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพและให้ลูกค้าประทับใจ โดยพนักงานจะมีการกล่าวคำทักทาย เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน ในการเก็บเงินจะมีการบอกจำนวนเงินที่รับ ราคาสินค้าและจำนวนเงินทอน ให้ลูกค้าต่ำกว่าคู่แข่งขันได้

2.การเป็นผู้นำด้านต้นทุน Cost leadership
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะมีการควบคุม ต้นทุนในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนสินค้า วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แรงงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการผลิต การจัดซื้อ และอื่น ๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากมามีสาขากว่า 1,000 แห่ง ทำให้สามารถลดราคาสินค้าให้ต่ำกว่าคู่แข่งขันได้

3.การตอบสนองอย่างรวดเร็ว Quick reponse
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนี้

-การปรับปรุงสินค้าเดิมที่ยังจำหน่ายอยู่ Improving existing product ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะมีการปรับปรุงรสชาติของอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด และเครื่องดืม ให้มีรสชาดเข้มข้นขึ้นและมีหลากหลายรสชาติให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานตามความชอบ

-การปรับความพยายามทางการตลาด Adjusting marketing efforts
เมือร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเข้าไปตั้งสาขาอยู่ในแหล่งชุมชนต่าง ๆ พร้อมกับร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินการที่คล้ายกัน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะมีการปรับตัวในตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การปรับกลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการตลาด หรือการขายสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าในย่านชุมชนนั้น ๆ ทำให้ร้านเวเซ่นอีเลฟเว่น สามารถครองใจลูกค้าในชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี และมียอดขายสูงกว่าร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ

4.การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน Market focus
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะมีการมุ่งกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่สาขาตั้งอยู่ เช่น สาขาเทเวศร์ ก็จะมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าย่านเทเวศ เป็นต้น

ข้อมูลจาก

การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา
ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ