ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้บริหารขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฎิบัติตามกลยุทธ์จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารในระดับองค์การต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีรูปแบบ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญตามหน้าที่ ก็จะต้องเข้าใจแนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์พื้นฐานด้วยเช่นกัน

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์และการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ (Organization's vision)
วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างขวางซึ่งเป็นความต้องการในอนาคต โดยไม่ได้กำหนดวิธีการไว้ วิสัยทัศน์เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้คำถาม ซึ่งมักจะเป็นคำถามที่ถามถึงสิ่งดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด บริการดีที่สุด ฯลฯ ส่วนการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การจะเป็นข้อความทั่วไปซึ่งกำหนดทิศทาง ของความภารกิจ เป็นข้อความซึ่งกำหนดส่วนประกอบของวิสัยทัศน์ ควรจะอธิบายรายละเอียดขององค์การ ขอบเขตการปฏิบัติ ความต้องการ(Needs) ของตลาด และค่านิยม(Values) เบื้องต้นขององค์การ

ตัวอย่างวิสัยทัศน์
บริษัท McDonald's - ความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านอาหารระดับโลก ความโดดเด่นระดับโลก
บริษัท Microsoft - เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์สำหรับทุกสำนักงาน และทุกบ้านที่ใช้ซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือ
บริษัท The Body Shop - การบรรลุความสำเร็จเชิงธุรกิจ ที่สามรถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีคุณค่าที่ดี และให้บริการพิเศษ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่จะแจ้งข่าวสารและเสนอทางเลือกให้ลูกค้า

ข้อมูลจาก

การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา
ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ