ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้บริหารขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฎิบัติตามกลยุทธ์จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารในระดับองค์การต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีรูปแบบ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญตามหน้าที่ ก็จะต้องเข้าใจแนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์พื้นฐานด้วยเช่นกัน

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จุดมุ่งหมาย(Purpose)

หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องการในอนาคต จุดมุ่งหมายสามารถกำหนดได้ 4 ประการ คือ
1.วิสัยทัศน์(Vision)
2.ภารกิจ(Mission)
3.เป้าหมาย(Goals)
4.วัตถุประสงค์(Objectives)

ลำดับขั้นตอนของการกำหนดจุดมุ่งหมาย(Hierarchy of purposes)
เป็นรูปแบบจุดมุ่งหมายขององค์การ 4 ประการ คือ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย 4 ประการนี้จะช่วยเป็นแนวคิดอย่างกว้างในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง วัตถุประสงคเหล่านี้จะช่วยธุรกิจในการกำหนดแนวทางปฎิบัติการ และควบคุม

ลำดับขั้นตอนของกลยุทธ์(Hierarchy of strategies)
มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ กลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่

ข้อมูลจาก

การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา
ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ